1802 7317
يك باب درملتون
Name   شفيع Date   2018-10-06
Phone   0780521723 Province   Kabul
Region   قصبه
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  23,000 $ Type  For Sale Category   Health
درملتون مذكور دراراي بهترين موقيعت بوده و داراي معاينه خانه ها و لابراتوار فعال ميباشد و در چند قدمي سرك عمومي موقيت دارد جواز ان درجه اول بوده هيچ نوع باقي داري ندارد و داراي ديكوريش عالي ميباشد
1802 7317