1532 7295
مارکیت‌ تجارتی‌ کرایی!
Name   رهنمای‌ آنلاین Date   2018-09-29
Phone   0787515120 Province   Kabul
Email  
Region   بازار‌لیسه‌ مریم‌
  I have totally ( 201 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Rent  3,000 $ Type  For Rent Category   Shops
مارکیت‌ تجارتی‌ کرایی! کوداعلان‌ (52 )

کرایه‌ ماهوار‌ /۳۰۰۰-$
آدرس: حصه‌ دوم‌ خیرخانه‌ خشت‌ هوختیف‌ مقابل‌ مرکز‌تجارتی‌‌پروان‌ .
دارای‌ چهارمنزل‌ و‌ چندین‌ دکاکین‌ مجهز‌ .
نوت: بخاطر‌ جلوگیری‌ از‌ ضیاع‌ وقت‌ و سرگردانی‌ جانبین‌ فقد‌ آنعده‌ مشتریان‌ که‌ طبق‌ متن‌ اعلان‌ هذا‌ موافق‌ بوده‌ و به‌ ملکیت‌ متذکره‌ اشد‌ ضرورت‌ جدی‌ داشته‌ باشند‌، در‌ تماس‌ شوند‌ ، درغیرآن معذرت‌ مارا‌ پذیرا‌ شوند‌ و‌ ارتباط‌ با‌ ما‌ فقد‌ ازطریق‌ خط‌ انترنتی‌ شماره‌ ذیل‌ امکان‌ پذیر‌ میباشد‌ .
Viber - What\\\'s App- imo
0787515120
1532 7295