1549 7291
یک باب تهکو به اندازه 40 مترمربع به کرایه داده می شود.
Name   احمد شهاب احمدی Date   2018-09-26
Phone   0700732752 Province   Kabul
Region   خوشهال خان چهارراهی سپین کلی مقابل مکتب خصوصی احمد شاه ابدالی
Rent  12,000 AFN Type  For Rent Category   Shops
یک باب تهکوی به مساحت 40 متر مربع واقع خوشحال خان مینه چهار راهی سپین کلی – بلاکهای رهایشی افغان ترک به کرایه داده میشود.
1549 7291