1279 7286
دوکان فروشی در بهترین موقعیت شهر کابل
Name   Jawid Date   2018-09-23
Phone   0744107020 Province   Kabul
Region   Kabul
  I have totally ( 6 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  18,000 $ Type  For Sale Category   Shops
دوکان فروشی در بهترین موقعیت شهر کابل چهار دهی بزنس سنتر منزل دوم دوکان نمبر ۱۱۱ بازار کمپنی کسانی کی خریدار است به شماره ذیل در تماس شوید ۰۷۴۴۱۰۷۰۲۰
1279 7286