1708 7132
موتر سایکل فروشی هوندا ۵۰سی سی
Name   Torabi Date   2018-09-02
Phone   0700802570 Province   Kabul
Region   Kart-e-Now
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  39,000 AFN Type  For Sale Category   Motorcycles
مشخصات موتر سایکل مذکور.
۱:- نوع موتر سایکل هندا ۵۰سی سی جاپانی.
۲:-دارای دو نوع اسناد میباشد(کاغذ خرید و اسناد ګمرکی).
۳:- بسیار ثابت و در حدود ۸۰۰ کیلو متر ګشته در کابل.
۴:- تمامی چیزش به زمانت ۱۰۰ فیصد هست ماشین تیر توپ چوکات...
۵:- خرید موتر سایکل مذکور از کندهار شده.

نوت: اسناد ګمریکی بخاطر ایند اګر ترافیک برایش پلیت لازم داشت میباشد و سری ګمرک کابل هست.
1708 7132