1870 6970
محصولات فارم شمال كوهدامن از قيبل گوشت تخم بودنه
Name   فارم بودنه شمال كوهدامن Date   2018-08-04
Phone   0744059652 Province   Kabul
Region   سرك كابل پروان مقابل تانگ تيل نمبر ٢شمال پنجشير پل صوفيان
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price   AFN Type  For Sale Category   Animals
محصولات فارم شمال كوهدامن از قيبل گوشت تخم بودنه جوجه يك روزه الا يك ماه جوجه كبك تخم هاي نطفه دار از بودنه و كبك موجود ميباشد
1870 6970