2439 6859
به يک آپارتمان سه اطاقه گروی نیاز دارم به قیمت ( ۲۰۰۰۰) دالر ویا کمتر از آن
Name   Sahel Date   2018-07-23
Phone   0787187074 Province   Kabul
Region   خیرخانه.تایمنی.قلعه فتح الله.
Amtaa
Price  20,000 $ Type  Mortgage Category   Apartments
افتاب رخ،سه اطاقه،دارای آب و برق،
2439 6859