1998 6874
اعلان كاريابي به تعداد ٢ تن (طبقه ذكور) بازارياب (Marketer ) ضرورت است
Name   Afgdeal Date   2018-07-22
Province   Kabul
Email  
Company   Afgdeal
Region   Shar-e-Naw
Price   AFN Type  Jobs Category   Job seekers
شركت خدمات اينترنتي براي پيش برد برنامه هاي بازاريابي خود به تعداد ٢ تن (طبقه ذكور) بازارياب (Marketer ) با مشخصات ذيل ضرورت دارد:

-داراي سند تحصيلي حداقل ليسانس
- مهارت كافي در photoshop
- بلديت كافي با زبان انگليسي و كمپيوتر

معاش نظر به معيار معاشات شركت و مهارت متقاضي در نظر گرفته شده است

نوت: واجدين شرايط CV, و اسكن اسناد تحصيلي خویش را به ايمل آدرس ذيل ارسال نمايند

[email protected]

آدرس: كابل / شهر نو-
شماره تماس: : 0704754159
1998 6874