2034 6838
به یک تن استاد اناث ضرورت دارم که مضامین ساینسی را تدریس کرده بتواند
Name   حکمت الله Date   2018-07-16
Phone   0749706290 Province   Kabul
Region   کابل ناحیه پنجم
Price  8,000 AFN Type  I Need Category   Education
به یک تن استاد اناث در مقابل معاش ماهانه ضرورت دارم که مضامین ساینسی را تدریس کرده بتواند وروزانه دوساعت درس بدهد.
2034 6838