2100 6772
شرکت توریستی و تکت فروشی انار
Name   خدمات توریستی انار Date   2018-07-08
Phone   00919643446138 Province   Whole Afg
Email  
Region   دهلی ، هندوستان
Amtaa
Price   Type  Information Category   Travel
خدمات ما در شهر دهلی کشور هندوستان:
1. مهمـــان خـــانه هــــای پاک، مجـهـز و منـــاســب خــانــواده های افغان بــــا قیـــمت های ارزان و متوسط،
2. خدمات تکــسی و انتقال مسافرین از میدان هوایی،
3. فــــروش تــــکـــت هــــای داخـــلــی و خــــارجــــی،
4. خــدمــــات عــــکاســــی، پـــرنــــت، فــوتــــوکاپــــی و اســکـــن،
5. فـــروش سیـــم کـــــارت بـــــه اســاس پــاسپــورت،
6. طـــی مــراحل اسناد راجستریشن پولیس، فارم C و خانه پری سایر فارم های FRRO و UNHCR،

آدرس: کشمیری پارک، سرک بازار بوگل، C45، جنگپورا، دهلی
شماره تماس :
00919643446138 , 00919953345660
2100 6772