1265 7854
یک دربند حویلی به مساحت 8 بسوه
Name   احمد Date   2019-01-16
Phone   0744075666 Province   Kabul
Region   کلوله پشته مقابل قاسمی وین هاوس ( کیو کابل )
  I have totally ( 3 ) advertisements. Click here to see all of them.
Rent   $ Type  For Rent Category   Houses
یک دربند حویلی به مساحت 8 بسوه
دارای 6 اطاق ، دو تشناب و یک آشپز خانه
اشخاص که برای دفتر و مال تجارتی شان استفاده مینماید نظر به خواست شان اطاق ها قابل تخریب میباشد
موقعیت آن سرک چهل متره بین چهاراهی ترافیک و چهاراهی سابقه تایمنی مقابل کیو کابل
1265 7854