2149 6723
استاد انګلیسی هستم نیاز به وظیفه دارم
Name   اسماعیل Date   2018-06-28
Phone   0707933766 Province   Kabul
Email  
Region   ارزان قیمت
Price   AFN Type  Jobs Category   Job seekers
در زبانی انګلیسی تجربی زیاد دارم از کورسی مسلیم DEL فارغ شدم و فیلن ازګار استم میخواهم تدریسی انګلیسی کنم تنها در کابل
2149 6723