2272 6721
تعمیر دو منزله با ۳ بسوه زمین ساحه سبز پیش روی
Name   Noor Date   2018-06-28
Phone   0794444424 Province   Kabul
Email  
Region   احمد شاه بابا مینه
Amtaa
Price  245,000 $ Type  For Sale Category   Houses
تعمیر دو منزله ۳ بسوه با ۳ بسوه زمین ساحه سبز پیش روی تعمیر، یک بلاکه، با قباله شرعی واقع بلاک ۸ چهار راهی محبس مقابل عابدی پلازا، ساحه تجارتی از طرف شمال به سرک عمومی و از طرف جنوب به سرک فرعی وصل میباشد - دارای تهکوی بزرگ ۲۰ در ۱۰ - سه باب دوکان و شامل ۴ اطاق در منزل اول با یک صالون بزرگ پذیرایی- چهار تشناب- یک اشپزخانه کلان و یک اشپزخانه متوسط مجهز با تمام سیستم های عصری مطابق به ضرورت روز - فوندیشن یا زیر بنا تعمیر مذکور برای ۱۰ منزل در نظر گرفته شده است. بقیه امکانات انرا در تصاویر مشاهده فرماید.
نوت: لطفاْ خریداران واقعی در تماس شوند
2272 6721