2223 6617
داخله رايگان است
Name   مكتب خصوصي نور جهان Date   2018-06-10
Phone   0784651717 Province   Kabul
Region   كلولوله پشته عقب بلاك هاي شاروالي ناحيه ٤
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price   AFN Type  Information Category   Education
داراي نصاب تعليمي معارف و Oxford
اخذ فيس ٩ ماه معياد تدريس ١٢ ماه
داراي كمپيوتر لب و لابراتوار مجهز
صنوف خاص براي تدريس قرآنكريم و سوره هاي نماز با ترجمعه آن
2223 6617