2271 6569
ثبت نام در مقطع لیسانس و ماستری در پوهنتون های دولتی هندوستان
Name   Ahmad Date   2018-06-04
Phone   00917378867078 Province   Whole Afg
Email  
Region   India
Amtaa
Price   Type  Information Category   Education
ثبت نام برای سال ۲۰۱۸ - ۲۰۱۹ در مقطع لیسانس و ماستری در پوهنتون های هندوستان آغاز گردیده . و نسبت اینکه افغانستان از جمله کشور های است که عضویت سازمان SAARC را دارد . فیس تمام رشته برای افغان ها بسیار کم میباشد
2271 6569