2645 6474
دستگاه توليدي ( مركز توليدي ايده من )
Name   Mustafa Malikzad Date   2018-05-26
Phone   0789020987 Province   Kabul
Email  
Region   بين سراي شمالي و حصه اول بلاك هاي گل خانه عقب بانك AIB
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  5,500 $ Type  For Sale Category   Office App
مركز توليدي ايده من دستگاه توليدي خويش را به فروش ميرساند همراه با تمام وسايل دفتري و كارخانه اش و همچنان همراه با يك صفحه آنلاين انترنتي
2645 6474