2388 6484
درایور که توانایی فروشندگی داشته باشد
Name   مسیح Date   2018-05-23
Phone   0786126786 Province   Kabul
Company   نیرو
Region   تایمنی
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price   AFN Type  Jobs Category   Job seekers
شرکت نیرو به یک تن درایور که توانایی فروشندگی را داشته باشد ضرورت دارد برای اشخاص با تجربه اولویت داده میشود
2388 6484