2420 6452
به کار ضرورت دارم در بخش خیاطی
Name   Sahil khan Date   2018-05-19
Phone   0728162203 Province   Kabul
Email  
Region   کابل - مزار
  I have totally ( 5 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price   AFN Type  I Need Category   Garment
اگر در دوکان یا کارگاه تولیدی تان به کارگر‹ خیاط ‹ یا کارگر ساده ضرورت دارید خودم همرای تان همکاری میکنم
همه لوازم و ماشین راخودم دارم. به کار در دوکان یا کارگاه تولیدی تان ضرورت دارم در بخش چرخکار یا کارگری.
2420 6452