1228 7886
یک دربند حویلی فروشی دو منزله5 اتاق تهکوی آب و برق گاراژ دار نیمه عصری
Name   نعمت Date   2019-01-20
Phone   0782228124 Province   Kabul
Region   ناحیه 5 سرک کمپنی روبروی مارکیت میوه
Price  2,800,000 AFN Type  For Sale Category   Houses
داخل کوچه فاصله از سرک عمومی کمپنی یک دقیقه و از سرک چهل متره 5 دقیقه از هر دو طرف موتررو میباشد قباله عرفی است و مصرف قباله شرعی به دوش خریدار می باشد.(0766150174)
1228 7886