2479 6393
به یک تن متخصص نسایی و ولادی اناث ضرورت است
Name   فرید احمد Date   2018-05-06
Phone   0705760454 Province   Badakhshan
Region   ولایت بدخشان
Price   Unspecified price Type  Jobs Category   Job seekers
به یک داکتر متخصص نسایی و ولادی زنانه در معاینه خانه شخصی ام با معاش ماهوار مبلغ 100000 یکصد هزار افغانی ضرورت دارم
2479 6393