3481 6319
خانه فروشی چهار بسوه دارای شش اطاق
Name   رامین Date   2018-04-30
Phone   0749235235 Province   Kabul
Region   خیرخانه نزدیک مکتب لیسه مریم
  I have totally ( 3 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  100,000 $ Type  For Sale Category   Houses
خانه فروشی چهار بسوه دارای شش اطاق ، آشپزخانه ، تشناب عصری ، نل آب ، واترپمپ و برق مستقل
با جور آمد
3481 6319