1720 6343
یک دربند حویلی فروشی به مساحت سه بسوه
Name   تمیم Date   2018-04-25
Phone   0700013704 Province   Kabul
Region   کارته نو سرک نو
Price  1,600,000 AFN Type  For Sale Category   Houses
یک دربند حویلی فروشی به مساحت سه بسوه داری سه اطاق به قیمت 1600000 افغانی به فروش میرسد البته جورامد دارد
1720 6343