1719 6344
خانه فروشی دارای 6اطاق دو منزله .دو دهلیز.دو اشپزخانه عصری .دو تشناب
Name   نبی Date   2018-04-25
Phone   0788102240 Province   Kabul
Region   بگرامی شهرک سبز
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price   AFN Type  For Sale Category   Houses
خانه فروشی دارای 6اطاق دو منزله .دو دهلیز.دو اشپزخانه عصری .دو تشناب عصری .حویلی مزایک شده .باب ایزوگام شده .موتر داخلی حویلی 3دانه ازاد جای دارد .موقعیت بگرامی شهرک سبز ثبت عراضی شده ولسوالی شده یعنی قباله دارد جور امد دارد ..
شماره های تماس .0788102240.
0705151725
1719 6344