1721 6342
یک باب آپارتمان دارایی سه اتاق
Name   حاجی محراب Date   2018-04-24
Phone   0779750243 Province   Kabul
Region   سرک گل باغ ناحیه هفتم
  I have totally ( 6 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  1,400,000 AFN Type  For Sale Category   Apartments
یک باب آپارتمان دارایی سه اتاق دو تشناب یک آشپزخانه دهلیز بزرگ مجهز با آب برق مستقل برای گوری دو لگ افغانی و برای فروش چهارده لگ افغانی عاجل میباشد منزل دوم ساختمان نو آباد
1721 6342