1851 6212
یک نمره زمین فروشی واقع شهرک بند قرغه بهترین موقعیت شهر کابل
Name   farid Date   2018-04-07
Phone   0778668479 Province   Kabul
Region   واقع شهرک بند قرغه
Amtaa
Price  12,000 $ Type  For Sale Category   Land
یک نمره زمین فروشی واقع شهرک بند قرغه بهترین موقعیت شهر کابل دارای مساحت سه بسوه نمره راسته به قیمت نهایی 12000 دالر آمریکایی به فروش میرسد متقاضی میتواند به شماره ذیل به تماس شوند
0778668479
1851 6212