2694 6045
به یک تن صفاکار و ګارد ضرورت دارم
Name   TENTO Date   2018-03-24
Phone   0797964131 Province   Kabul
Email  
Company   Employer
Region   کابل
Price   Unspecified price Type  Jobs Category   Job seekers
صفا کار و ګارد ضرورت است، وظیفه هردو باهم در تشریک مساعی انجام میګردد
2694 6045