1905 5996
به یک باب اپارتمان گروی 4 اتاقه ضرورت دارم
Name   حمیداالله عزیز Date   2018-03-13
Phone   0700044213 Province   Kabul
Region   بلاک های ایسر نبی زاده یا کارته مامورین
Price  50,000 $ Type  Mortgage Category   Apartments
به یک باب اپارتمان گروی 4 اتاقه منزل 2 یا 3 یا 4 ضرورت دارم به سیستم عصری باشد در بلاک های ایسر نبی زاده و بلاک های شهرسازی واقع کارته مامورین
1905 5996