2769 5964
زمین چهاردیواری شده برای فارم مرغدار ویا نصب انتن های مخابراتی
Name   NEMATULLAH Date   2018-03-11
Phone   0782227915 Province   Kabul
Region   شهرک محمدی گل باغ
Rent  7,000 AFN Type  For Rent Category   Land
زمین چهاردیواری شده برای فارم مرغدار ویا نصب انتن های مخابراتی واقع شهرک محمدی گل باغ و
2769 5964