2973 5761
به یک تن فیزیوتراپست (نیمه روزه) ضرورت دارم
Name   Khaibar Date   2018-02-18
Phone   0797956477 Province   Kabul
Region   کابل: چهاراهی پروان سوم
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price   Type  Jobs Category   Employers
به یک تن فیزیوتراپست (نیمه روزه) برای کار با یک کودک 5 ساله ضرورت است.
شرایط: یک خانم فعال و دلسوز که: - توان حمل و نقل کودک 5 ساله را داشته باشد،- هفته یک دو روز مادر و کودک را در رفتن به کلینیک همراهی نمایید، - روز یک یا دو ساعت تمرین را (طبق هدایت داکتر) در خانه با کودک کار نمایید،
خواهران که در این خصوص فرصت همکاری را داشته باشند، لطفاً تماس حاصل فرمایند.
نوت: اکثراً اعضای خانواده ها نظر به دلسوزی بی مورد؛ نمی توانند هدایات داکتران را بالای بیماران بطور مطلوب عملی سازند!
2973 5761