2987 5751
به یک تن ترانسفورمر ساز، مولد (انورتر)ستبلایزر ساز ماهر ضرورت دارم
Name   Khaibar Date   2018-02-17
Phone   0797956477 Province   Kabul
Region   Kabul, Karti Parwan
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price   Type  Jobs Category   Job seekers
به یک تن ترانسفورمر ساز، مولد (انورتر)ستبلایزر ساز ماهر به 3 الی 6 ساعت در هفته ضرورت است. اشخاص واجد شرایط تماس بگیرند.
0797956477 حق الزحمه/معاش به تفاهم تعیین می گردد.
2987 5751