1286 5613
یک باب اپارتمان کرایی ۳ اتاقه
Name   Sadeq Date   2018-01-25
Province   Kabul
Email  
Region   کلوله پشته ایستگاه برج برق ناحیه 4 کابل
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Rent  200 $ Type  For Rent Category   Apartments
یک باب اپارتمان سه اتاقه کرایی در منزل سوم با دو تخت بام اشپزخانه و یک تشناب برای دفاتتر محترم مبلغ 200 دالر کرا و ۱۰۰۰ افغانی پول آب واترپمپ چاه بدرفت و کثافات ماهانه. بدون جورامد به کرایه داده میشود. نیازمندان واقعی به این شماره تماس حاصل کنند 0799068144
1286 5613