16 8717
یک دربند حویلی فروشی به مساحت 3.50 مترمربع
Name   نایب خیل Date   Yesterday
Phone   0700807786 Province   Kabul
Region   نوآباد سمنت خانه ناحیه شانزده ( پل پادشاه)
  I have totally ( 3 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  55,000 $ Type  For Sale Category   Houses
یک دربند حویلی فروشی به مساحت 3.50 مترمربع که دارای قباله شرعی، دارای شش اطاق نیشمن، سه تشناب نیمه عصری و آشپزخانه معمولی دارای می باشد البته خانه چوپ و گادر پوش می باشد ولی از خشت پخته اعمار گردیده است.
البته در این محیط همه سهولت ها فراهم می باشد ازنگاه کلنیک، شفاخانه، مکتب و نزدیک شهر و دربهترین موقعیت که دارای کوچه های کلان کانکریتی و دو طرف سرک راه دارد دارای برق و آب شرین می باشد در این منطقه اقوام مختلف و مردم تحصیل کرده زنده گی می کنند.
16 8717