3603 5516
از این نوع BUC در سیستم V-SAT استفاده میشود برای انترنت است
Name   Ahmad Fawad Date   2018-01-24
Phone   0780005616 Province   Kabul
Region   shar-e- now Kabul Afghanistan
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  30 $ Type  For Sale Category   Media
البته این BUC ها جدید نمیباشد مستمل است
3603 5516