3635 5484
اين رقم يک دستګاه راديو اف ايم ضرورت دارم
Name   سميع الله Date   2018-01-20
Phone   0766653035 Province   Kabul
Email  
Region   هر جا کى باشد
Amtaa
Price   Unspecified price Type  I Need Category   Media
اين رقم يک دستګاه راديو اف ايم ضرورت دارم اکر خراب هم باشد امکان جورشدن داشته باشد هم مشکل ندارد خريدارهستم .
3635 5484