2187 5440
به یک عراده موتر فیلدر و یا کرولای خلیجی منول نیاز دارم
Name   مشعل Date   2018-01-11
Phone   0702216900 Province   Kabul
Region   خوشحال خان
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price   Unspecified price Type  I Need Category   Cars
Make  Toyota Year  2005 Gear  Manual
Fuel  Petrol Km  25000-50000
به یک عراده موتر فیلدر و یا کرولای خلیجی ۲۰۰۴ یا بالاتر از آن نیاز دارم برای جور آمد در قیمت به شماره مبایل ام در تماس شوید
2187 5440