2150 5751
خانه کرایی دارای 5 اطاق
Name   Khalid Date   2018-02-17
Phone   0778501850 Province   Kabul
Region   بگرامی
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Rent  12,000 AFN Type  For Rent Category   Houses
خانه کرایی دارای 5 اطاق -
سه تشناب
یک آشپزخانه
گراچ کلان با گنجایش 5 موتر
دارای آب - برق
یک صالون کلان در تهکوی
خانه جدید و کانکریتی
قرار داد آن مدت شش ماه
آدرس بگرامی پروژه شاروالی نزدیگ شفاخانه ملا ترخیل
2150 5751