15 6291
یک باب آپارتمان چهار اطاقه کرایی
Name   نقیب الله Date   Today
Phone   0791277492 Province   Kabul
Email  
Region   سرک 5 پروژه تایمنی
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Rent  280 $ Type  For Rent Category   Apartments
یک باب آپارتمان چهار اطاقه کرایی دارای دو تشناب یک آشپزخانه و یک دهلیز بزرگ واقع سرک پنج پروژه تایمنی به کرایه داده می شود

نوت: دارای آب و برق 24 ساعته
پارکینگ وسیع،نزدیک به شفاخانه،مکتب خصوصی و دولتی

آدرس: سرک عمومی بین شفاخانه لمر و هوتل وینوس
15 6291