1220 5867
ماشین خیاطی کوچک با کارکرد برق و بالتی
Name   حمزه یونیک الکترونیک Date   2018-02-22
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان داخل آریانا مارکیت منزل تحتانی
  I have totally ( 7 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  950 AFN Type  For Sale Category   Hardwares
ماشین یا چرخ های خیاطی کوچک با کارکرد بی نذیر برقی و بالتی ، دیگر نیاز نیست که منتظر برق باشید تا ماشین را استفاده نماید شما میتوانید با 4 عدد بالتی قلمی نیز استفاده کرده میتوانید.
برای معلومات بشتر به شماره های ذیل و آدرس ذیل به تماس شوید.
0788991515 / 0795991515
آدرس مرکزی : شهر نو چهاراهی انصاری سرک چهارم کلوله پشته مارکیت الکترونیکی سنترال فروشگاه حمزه یونیک
نمایندگی : ده افغانان آریانا مارکیت منزل تحتانی مقابل قومندانی امنیه کابل
1220 5867