782 7135
اپارتمان فروشی واقع سرک چهار تایمنی
Name   Walid Date   2018-08-27
Phone   0785846780 Province   Kabul
Email  
Region   سرک چهارم پروژه تایمنی
Amtaa
Price  57,000 $ Type  For Sale Category   Apartments
یکباب اپارتمان فروشی واقع سرک چهارم پروژه تایمنی دارای سه اطاق دو تشناب یک آشپرخانه یک موتر کراچ در تهکوی به مساحت 122 متر مربع
782 7135