139 8216
اپارتمان فروشی واقع سرک چهار تایمنی
Name   Walid Date   2019-03-07
Phone   0785846780 Province   Kabul
Region   سرک چهارم پروژه تایمنی
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  57,000 $ Type  For Sale Category   Apartments
یکباب اپارتمان فروشی واقع سرک چهارم پروژه تایمنی دارای سه اطاق دو تشناب یک آشپرخانه یک موتر کراچ در تهکوی به مساحت 122 متر مربع
139 8216