5115 4941
مساحت بیشتر از شش بسوه زمین چهاردیوالی شده (موقعیت درجه1 )
Name   Sadat Date   2017-11-06
Phone   0708207330 Province   Takhar
Email  
Company   private
Region   سری سرک عمومی تخار- بدخشان به تانگ تیل خراسان نارسیده
Price  120,000 $ Type  For Sale Category   Houses
- مساحت زمین بیشتر از شش بسوه (چهاردیوالی شده)
- آب نهر در داخل حویلی، (نهر آب پخته کاری شده)
- موقعیت:سری سرک عمومی تخار- بدخشان به تانگ تیل خراسان نارسیده (1000 متر فاصله از سری چوک تخار
- نمره راسته دارای قباله شرعی بنام بنده
- اگر کدام شرکت ویا شخص میخواهد در اعمار مارکیت و یا بلند منزل شریک شود میتوان ارتبات گرفت
- موقعیت نهایت مهم برای انستیتیوت ، مارکت ، کلینیک بلند منزل و غیره
- قیمت فروش 120000$ دالر امریکایی با یک اندازه جورآمد
5115 4941