2290 5611
دوکان های کرایی در بهارستان
Name   Mahmood Date   2018-01-31
Phone   0700258961 Province   Kabul
Region   ناحیه دوم کارته پروان بهارستان
  I have totally ( 3 ) advertisements. Click here to see all of them.
Rent   AFN Type  For Rent Category   Shops
8 دوکان کرایی مناسب برای خیاط ها در بهارستان به کرایه داده میشود علاقمندان میتوانند با شماره یا ایمل داده شده بتماس شوند و بیشتر معلومات بگیرند
2290 5611