3011 4749
تعمير فروشي ٣ منزل ميباشد در مساحت ٢ بسوه به شمول پاركينگ
Name   ذبيح Date   2017-10-14
Phone   0785528149 Province   Kabul
Region   عقب بلاك هاي هوايي
Price  120,000 $ Type  For Sale Category   Houses
معلومات تعمير فروشي از قبيل ذيل ميباشد
٣ منزل ميباشد در مساحت ٢ بسوه به شمول پاركينگ
٤ اطاق ٢ تشناب ١ دهليز و ١ آشپز خانه در هـر منزل
آب شرين و برق مستقل دولتي ودرمحيط خيلي امن ميباشد
تمام تعمير لانتري ميباشدو زمين تعميرقباله شرعي دارد،
و براي خريدار قباله عرفي داده ميشود به شمول نمبر قباله شرعي
قيمت ١١٠،٠٠٠ دالر و جور آمد هم دارد
آدرس عقب بلاك هاي هوايي مقابل رياست كدر وپرسونل امنيت ملي
نمبر تماس ٠٧٨٥٥٢٨١٤٩
3011 4749