3027 4726
خانه کرایی دارای 5 اطاق 2 تشناب عصری 1
Name   انجنیر عبدالرزاق Date   2017-10-11
Phone   0774329228 Province   Kabul
Region   قلعه فتح الله
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Rent  550 $ Type  For Rent Category   Houses
خانه کرایی دارای 5 اطاق 2 تشناب عصری 1 آشپزخانه خانه عصری جای 3 موتر پارکینگ تعمیر دومنزله عصری مناسب برای دفتر
3027 4726