3028 4725
خانه سه منزله کانکریتی دارای 5 اطاق
Name   انجنیر عبدالرزاق Date   2017-10-11
Phone   0774329228 Province   Kabul
Region   نوآباد چهار قلعه وزیر آباد ناحیه 10
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  45,000 $ Type  For Sale Category   Houses
خانه سه منزله کانکریتی در مساحت یک بسوه زمین
- 5 اطاق
- 2 آشپزخانه عصری
- 3 تشناب عصری
-1 موتر گراچ ا
- تخت بام
3028 4725