3059 4694
5 بسوه حویلی فروشی دارای دو منزل
Name   ضیاء Date   2017-10-09
Phone   0788232344 Province   Kabul
Email  
Region   واقع چهارقلعه چهاردهی
Amtaa
Price   $ Type  For Sale Category   Houses
پنج بسوه سند شرعی دو منزل معه تهکوی 11 اتاق خشت پخته پارکینگ با گنجایش سه موتر
3059 4694