3229 4688
یک دربند حویلی فروشی دارای پنج اطاق
Name   صبور Date   2017-10-08
Phone   0793507030 Province   Kabul
Email  
Region   خیرخانه 315 کابل
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  110,000 $ Type  For Sale Category   Houses
خانه فروشی

دارای پنج اطاق و سه تشناب عصری و یک اشپز خانه عصری و تحکو . به مساحت سونیم بسوه دارای قباله شرعی و نل اب 24ساعته. و خانه نوساخت است.

ادرس 315 خیر خانه کوچه 12.

قیمت: 110000$ با جور امد.

0788183350
3229 4688