3122 4631
يك دربند حويلي برای فروش...
Name   احمد نبی احساس Date   2017-10-04
Phone   0775150513 Province   Kabul
Email  
Region   حوزه چهار ( كلوله پشته )
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  300,000 $ Type  For Sale Category   Houses
یک دربند حویلی دارای قباله ی شرعی به مساحت اضافه از سه و نیم بسوه واقع ایستگاه برج برق کلوله پشته، (100) متری سرک مقابل ساختمان بزرگ اونیکس درهمجواری بلاکهای رهایشی شاروالی کابل دارای ساحه وسیع و فضای باز مقابل تعمیر برای پارکینگ وسایط نقلیه درمواقع برگزاری محافل شخصی...
این تعمیر در حال حاضر با ساخت دوطبقه بصورت خشت پخته به دیزاین قدیمی دارای (10) باب اتاق رهایشی (2) باب حمام داخل ساختمان و (2) باب تشناب بدرفت بیرون ساختمان همراه با در ورودی گاراژ بهاری همراه بوده که درصورت خرید، متقاضی نظربه علایق شخصی بادرنظرداشت ساحه وسیع مقابل حویلی متذکره درساخت اپارتمانهای رهایشی، هوتل، مهمانخانه، کودکستان محل زیست ویا هرموردی دیگر اقدام نموده و طرف استفاده قرار دهند.
فقط مشتریان حقیقی درصورت تمایل به دریافت این محل قابل فروش به قیمت (سه صد هزار دالر امریکایی) باقبول تفاهم وجور آمد در قیمت میتوانند به شماره های ذیل تماس حاصل وحل مطلب نمایند.

0775150513
3122 4631