3302 4615
حویلی دارای چهار اطاق دو تشناب عصری فروش عاجل
Name   سید جواد Date   2017-10-03
Phone   0775001091 Province   Kabul
Region   ششدرک
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  57,500 $ Type  For Sale Category   Houses
حویلی فروشی درششدرک مساحت یکنیم بسوه دارای قباله شرعی دارای چهار اطاق دو تشناب عصری آشپزخانه وگراچ موتر اب نل بمبه وبرق 24 ساعته داری دورا یعنی به دو کوچه را دارد
3302 4615