3165 4588
خانه دارای سه منزل 11 اطاق سه تشناب 2 آشپزخانه
Name   زبیح الله Date   2017-09-30
Phone   0707051850 Province   Kabul
Region   خانه کرایی
  I have totally ( 3 ) advertisements. Click here to see all of them.
Rent  30,000 AFN Type  For Rent Category   Houses
خانه دارای سه منزل 11 اطاق سه تشناب 2 آشپزخانه
بلاک نهم کوچه چهارم ارزان قیمت
3165 4588