3932 4423
آپارتمان کرایی 4 اتاقه و 2 تشناب
Name   Nawid Date   2017-09-14
Phone   0775906264 Province   Kabul
Region   سه راهی خواجه بغرا خیرخانه مینه
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Rent  18,000 AFN Type  For Rent Category   Apartments
یک باب اپارتمان کرایی 4 اتاقه دارای 2 تشناب به سیستم عصری دهلیز کلان و پارکنگ به کرایه داده میشود
3932 4423